NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 19-07-2024
18-07-2024 73 TRÚNG SVIP BT: 73
17-07-2024 90 TRƯỢT
16-07-2024 21 TRÚNG SVIP BT: 21
15-07-2024 97 TRÚNG SVIP BT: 97
14-07-2024 70 TRÚNG SVIP BT: 70
13-07-2024 97 TRÚNG SVIP BT: 97
12-07-2024 40 TRÚNG SVIP BT: 40
11-07-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59
10-07-2024 81 TRÚNG SVIP BT: 81
09-07-2024 93 TRÚNG SVIP BT: 93
08-07-2024 53 TRÚNG SVIP BT: 53
07-07-2024 58 TRÚNG SVIP BT: 58
06-07-2024 94 TRƯỢT
05-07-2024 46 TRÚNG SVIP BT: 46