NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 57 TRƯỢT
06-05-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
05-05-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
04-05-2021 81 TRÚNG LÔ: 81
03-05-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
02-05-2021 79 TRÚNG LÔ: 79
01-05-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
30-04-2021 35 TRƯỢT
29-04-2021 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
28-04-2021 14 TRƯỢT
27-04-2021 43 TRƯỢT
26-04-2021 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52
25-04-2021 79 TRƯỢT
24-04-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77X2