NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43X2
24-05-2024 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
23-05-2024 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
22-05-2024 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97
21-05-2024 10 TRƯỢT
20-05-2024 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
19-05-2024 68 TRÚNG LÔ: 68X2
18-05-2024 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22X4
17-05-2024 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
16-05-2024 33 TRƯỢT
15-05-2024 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
14-05-2024 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
13-05-2024 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
12-05-2024 35 TRƯỢT