NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
06-05-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
05-05-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
04-05-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
03-05-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
02-05-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
01-05-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
30-04-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
29-04-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
28-04-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
27-04-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
26-04-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
25-04-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
24-04-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66