NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 43 | 94 TRÚNG ĐỀ: 43X2 | TRÚNG BT: 94
24-05-2024 98 | 60 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 60X2
23-05-2024 82 | 32 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 32
22-05-2024 97 | 22 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 22
21-05-2024 00 | 09 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 09X2
20-05-2024 56 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52X3
19-05-2024 78 | 25 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 25
18-05-2024 22 | 94 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG BT: 94
17-05-2024 68 | 45 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 45X2
16-05-2024 34 | 34 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG BT: 34
15-05-2024 26 | 30 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 30
14-05-2024 81 | 58 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG BT: 58
13-05-2024 76 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
12-05-2024 05 | 90 TRÚNG ĐỀ: 05 | TRÚNG BT: 90