NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
26-02-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-02-2021 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
24-02-2021 0-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
23-02-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-02-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-02-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
20-02-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-02-2021 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
18-02-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-02-2021 5-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-02-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-02-2021 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ