NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-05-2024 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
23-05-2024 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
22-05-2024 8-6 TRƯỢT
21-05-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
20-05-2024 5-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-05-2024 6-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-05-2024 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2
17-05-2024 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-05-2024 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-05-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
14-05-2024 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-05-2024 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-05-2024 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5