NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 3-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-05-2021 3-8 TRƯỢT
05-05-2021 5-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-05-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
03-05-2021 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
02-05-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7
01-05-2021 4-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-04-2021 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-04-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-04-2021 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-04-2021 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5
25-04-2021 5-6 TRƯỢT
24-04-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7